Kawa no Nushi Tsuri 3 / Legend of the River King

Legend of the River King AUS (980730)

Kawa no Nushi Tsuri 3 JPN (No code appears)

Legend of the River King USA (980608)