Takahashi Meijin no Bôken Jima 3 / Adventure Island II

Adventure Island III CHN (No code appears)

Adventure island III (For China Only) CHN (No code appears)

Adventure Island II FAH (30927)

Adventure Island II ITA (31111)

Takahashi Meijin no Bôken Jima 3 JPN (21218)

Adventure Island II NOE (30924)

Adventure Island II NOE-1 (960604)

Adventure Island II UKV (30927)

Adventure Island II USA (No code appears)

Adventure Island II USA-1 (No code appears)
Importation

Adventure Island II USA-2 (No code appears)